Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – ten dokument.
 2. DH Corp, DH, Autor, Właściciel, Firma, Administracja – DH Corp. Piotr Pelica, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
 3. Usługa, Produkt – usługa lub produkt oferowane przez DH Corp
 4. Klient, Użytkownik – osoba, która korzysta z usług lub produktów DH Corp
 5. Zarząd – Zarząd DH Corp
 6. Konto DH – konto w Centrum Logowania DH Corp
 7. Strona internetowa – strona www DH Corp
 8. Warunki Świadczenia Usług - regulaminy świadczenia poszczególnych Usług, dostępne przy tychże Usługach

§ 2. Odpowiedzialność DH Corp.

 1. DH Corp gwarantuje działanie wszystkich oferowanych usług wedle możliwości techniczynych.
  1. Zastrzega się możliwość tymczasową niedostępność usług spowodowaną siłą wyższą.
  2. Zastrzega się możliwość zaprzestania świadczenia usług w wyniku decyzji Zarządu.
  3. DH Corp nie ponosi opowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu z winy użytkowników i osób trzecich, nawet, jeśli spowodowały by one utratę danych lub całkowitą niedostępność danej usługi.
 2. DH Corp nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z usług, wynikającą z dokonywania zmian w systemach komputerowych DH Corp.
 3. DH Corp nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez użytkowników. Są one własnością użytkowników (chyba, że zapisano inaczej) i wyrażają tylko ich opinie i poglądy.
 4. DH Corp zastrzega sobie prawo do edycji danych użytkowników oraz ich usuwania w przypadku gdy łamią one Regulamin lub inne Warunki Świadczenia Usług, są sprzeczne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, są obraźliwe, wulgarne lub w jakikolwiek sposób naruszają normy współżycia społecznego.
 5. Użytkownicy zamieszający treści zabronione ponoszą odpowiedzialność cywilną wobec DH Corp i karną zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
  1. DH Corp zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych dotyczących Użytkownika na wezwanie służb, tj. Policji, Sądów, itd.
 6. DH Corp nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz innych osób ani za wykorzystywanie przez nich danych innych Użytkowników.
 7. Usługi oferowane przez DH Corp dostarczane są w formie „takiej, jakiej są”. DH Corp nie udziela gwarancji, że Usługa lub Produkt będzie działać w sposób inny, niż wymieniony w załączonej Instrukcji Obsługi, Regulaminie, FAQ lub opisie działania. DH Corp nie gwarantuje spełnienia wszystkich „życzeń” użytkownika. DH Corp zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu działania usługi, jej charakteru, oraz zaprzestania świadczenia Usług.
 8. DH Corp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niedopatrzeniem lub nieostrożnością Użytkownika, utratę spodziewanych korzyści, danych, straty wynikające z użytkowania produktu lub usługi.
 9. DH Corp nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje nie stworzone przez DH Corp, usługi i produkty podmiotów trzecich.
 10. DH Corp zastrzega sobie możliwość całkowitego zaprzestania świadczenia usługi lub sprzedaży produktu bez podania przyczyny. Użytkownicy zostaną wcześniej powiadomieni o zaprzestaniu świadczenia usługi za pośrednictwem strony internetowej DH Corp, poczty email lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 11. DH Corp zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy (a tym samym zaprzestania świadczenia usług i współpracy z Użytkownikiem/Klientem) w przypadku stwierdzenia działania na szkodę innych Użytkowników/Klientów, sprzecznego z zasadami moralnymi, tym Regulaminem, Warunkami Świadczenia Usług, prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. DH Corp nie ponosi odpowiedzialności za inne, niż określone w cenniku Usługi, koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług.

§ 3. Ogólne Warunki Korzystania z Usług

 1. Korzystanie z usług jest dobrowolne i jest samo w sobie rozumiane jako świadomy akt użytkownika.
 2. Korzystanie z usług podlega opłacie zgodnie z cennikiem usługi dostępnym na stronie DH Corp. W przypadku braku takiego cennika korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 3. Niezbędnym do korzystania z usług jest spełnienie warunków technicznych przez użytkownika, przykładowo posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie jej zasobów.
 4. Błędy w działaniu aplikacji, produktów i usług użytkownik zobowiązany jest zgłaszać DH Corp poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta DH Corp.
 5. Niedopuszczalne działania mające na celu destabilizację działania Usług lub utrudniające korzystanie z nich, wykorzystanie przechowywanych danych w sposób inny niż przewidziany, uzyskanie dostępu do danych niepublicznych, ominięcie lub przełamanie zabezpieczeń, uzyskanie nieuprawnionego dostepu do sieci oraz systemów komputerowych DH Corp (a także partnerów DH Corp), stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów i mogą skutkować zaprzestaniem świadczenia Usług, odmowę sprzedaży produktów, a także podjęciem przez DH Corp stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia szkody i zawiadomienia organów ścigania.
 6. Umieszczając treści użytkownik oświadcza, że nie naruszają one jakichkolwiek praw, w szczególności zaś autorskich, osobistych i majątkowych.
 7. Szczegółowe warunki korzystania z usług dostępne są w regulaminach tychże usług. W przypadku braku odpowiednich regulacji zastosowanie mają zapisy tego Regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Korzystając z Usług użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Warunkami Korzystania z Usług oraz Polityką Prywatności. Regulamin i Polityka Prywatności dostępne są na Stronie Internetowej DH Corp.
 9. Użytkownik korzystając z Usług podaje swoje prawdziwe dane osobowe, chyba że otrzymał on stosowne zezwolenie od Zarządu DH Corp.
 10. Treści wprowadzane przez użytkownika nie mogą zawierać treści jawnie naruszających zasady moralne, Regulamin, Warunki Świadczenia Usług, Politykę Prywatności, prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. DH Corp może odmówić świadczenia usług w przypadku wątpliwości co do tożsamości użytkownika/klienta do momentu potwierdzenia tożsamości. Jeżeli usługa nie wymaga podania danych, uchyla się ten punkt Regulaminu.
 12. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 30 dni od zgłoszenia, przy czym decyduje data otrzymania zgłoszenia przez DH Corp.
 13. DH Corp zastrzega sobie prawo do ingerencji w dane użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w myśl ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. DH Corp zastrzega sobie możliwość zmiany tego Regulaminu bez powiadamiania o tym fakcie użytkowników. W przypadku dokonania zmian DH Corp opublikuje jego jednolity tekst na stronie internetowej. Warunkiem dalszego korzystania z usług jest akceptacja postanowień Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami w ciągu 7 dni roboczych od daty jego aktualizacji.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, chyba, że zaznaczono inaczej.
 3. Projekty graficzne, rozwiązania technologiczne, koncepcje, oprogramowanie oraz dane podlegają ochronie prawnej.

Regulamin z dnia 15 czerwca 2016 r.